அனைத்து பகுப்பாய்வு அந்நிய செலாவணி -

அனைத்து பகுப்பாய்வு அந்நிய செலாவணி. அந் நி யச் செ லா வணி சா ர் ந் த தகவல் கள் அனை த் து ம் இங் கு.


சர் வதே ச செ லா வணி நி தி யத் தி ல் 8 ஆண் டு களி ல் பணி யா ற் றி யு ள் ளா ர். ரூ பா ய் மதி ப் பு படு வே கமா க சரி ந் து கொ ண் டி ரு க் கி றது.

அந் நி ய செ லா வணி மற் ற நி தி யி யல் பத் தி ரங் கள் மீ து நன் மை கள் பல. A அந் நி ய செ லா வணி.
டா லரு க் கு. அந் நி ய செ லா வணி இரகசி ய சி க் னல் கா ட் டி இலவச அல் டி மே ட் இரட் டை மே ல் / கீ ழ் கா ட் டி

அந் நி ய செ லா வணி கா ம் ப் ea வி லை : € xxx ( xxl ரி யல் & x டெ மோ கணக் கு டன். எங் கள் அந் நி ய ஆலோ சகர் கள் ( அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ க் கள் தா னி யங் கு வர் த் தக) வெ வ் வே று கா ட் டி சி க் னல் களை அடி ப் படை யா கக் கொ ண் டது, ஒரு வரு க் கொ ரு வர் கடி னமா ன மு றை கள் மூ லம் தொ டர் பு பட் டது. ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் வி யூ கம் என் ன? ஒரு சந் தை யி ன் வி லை அதனு டன் தொ டர் பு டை யை அனை த் து.

அனதத-பகபபயவ-அநநய-சலவண