இந்தியாவில் கச்சா எண்ணெய் விருப்பம் வர்த்தகம் -

80; வெ ளி நா டு ஏற் று மதி யோ ரூ. ஈரா னி ல் இரு ந் து கச் சா எண் ணெ ய் இறக் கு மதி யை அதி கரி த் த இந் தி யா.
ஈரா னி ல் இரு ந் து கச் சா எண் ணெ ய் இறக் கு மதி செ ய் ய. இந்தியாவில் கச்சா எண்ணெய் விருப்பம் வர்த்தகம்.

Petrol, diesel, cheaper abroad. டி ல் லி.

வி ரை வி ல் அதன் மதி ப் பு தா மா கவே ஸ் தி ரமா ன நி லை யை எட் டு ம் என் றா ர் அவர். இந் தி யா வி ல் பெ ட் ரோ ல் ரூ. Business news News: அதி கரி த் து வரு ம் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை யா ல் பெ ட் ரோ ல். This includes cookies from third party social media websites and ad networks.

3 days ago · We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. அந் த அடி ப் படை யி லே யே இந் தி யா வி ல் ரூ பா ய் மதி ப் பு சரி ந் து வரு கி றது.
Latest local, India & world business news in tamil. மு ம் பை : சர் வதே ச சந் தை யி ல் பெ ட் ரோ லி ய கச் சா எண் ணெ ய் வி லை.

Iran Oil | India' s Iran oil purchases to Fade ahead of US Sanctions | ஈரா னி ல் இரு ந் து கச் சா எண் ணெ ய்.

இநதயவல-கசச-எணணய-வரபபம-வரததகம