அந்நிய செலாவணி rhb -

சி யை வீ ழ் த் தி யது எப். கா ல் பந் து போ ட் டி யி ன் நே ற் றை ய ஆட் டத் தி ல் 3 - க் கு 1 என் ற கோ ல் கணக் கி ல் செ ன் னை யி ன் எப்.

பு தி ய செ ய் தி கள். டெ ல் லி யி ல் பி ரதமர் மோ டி யை இன் று சந் தி த் த மு தலமை ச் சர் பழனி சா மி தமி ழக தி ட் டங் களு க் கு தே வை யா ன நி தி.


அமெ ரி க் க சு ப் ரீ ம் கோ ர் ட். அந்நிய செலாவணி rhb.
டெ ல் லி யி ல் பி ரதமர் மோ டி யை இன் று சந் தி த் த மு தலமை ச் சர் பழனி சா மி தமி ழக தி ட் டங் களு க் கு தே வை யா ன நி தி அளி க் கு ம் படி கோ ரி க் கை. அமெ ரி க் க செ னட் சபை பி ரெ ட் கவனா க் கை சு ப் ரீ ம் கோ ர் ட் நீ தி பதி யா க பதவி ஏற் பதை நே ற் று உறு தி செ ய் து ள் ளது.
அநநய-சலவண-RHB