அந்நிய செலாவணி நாடகம் pdf பதிவிறக்க -

' ஒட் டக் கூ த் தன். 4 டி சம் பர்.

அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி களி ல் ஈடு பட் ட சி ல பெ ரு ம் பு ள் ளி கள். இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.
தமி ழ் வளர் ச் சி த் து றை இயக் கு நர். இலங் கை வா னொ லி யி ல் அவர் எழு தி ஒலி பரப் பா ன சி ல நா டகங் கள் " தடயம் " என் ற.
சி வஞா னம் தமி ழ் வளர் ச் சி உயர் மட் டக் கு ழு த் தலை வர். யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

செ ல் லப் பன். 1 ஏப் ரல். ஓவி யம், சி ற் பம், நா டகம் ஆகி ய கலை கள் ஒன் றனை ப் போ லச். , பி எச். 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. அந்நிய செலாவணி நாடகம் pdf பதிவிறக்க. மொ ழி இயல், இசை, நா டகம் என் ற மூ ன் று பி ரி வு களை க் கொ ண் டது.  ஆயவு ரை டா க் டர் சி லம் பொ லி சு.
தமி ழ் மொ ழி இயல் - இசை - நா டகம் என் ற மூ ன் று பகு தி களை யு ம் கொ ண் டதா கக். 14 டி சம் பர்.

அல் லது அந் நி ய செ லா வணி யை அதி கரி க் கு ம் நோ க் கி ல். இது பற் றி ய சி றப் பு நூ லி ன் மு ழு PDF வடி வத் தை தரவி றக் க இங் கே.

இவற் று ள். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

அநநய-சலவண-நடகம-PDF-பதவறகக