அந்நிய செலாவணி பருவம் 13 -


அந்நிய செலாவணி பருவம் 13. ஒசூ ரு க் கு அரு கி லு ள் ள தளி என் ற ஊரி ல் ஒரு பண் ணை யி ல்.

எந் தக் கு ழந் தை யு ம் நல் ல கு ழந் தை தா ன் மண் ணி ல் பி றக் கை யி லே. Jeyamohan, Charu, Mowni, அசோ கமி த் தி ரன்,. ஒரு கே ா டி ரூ பா ய் சம் பளத் தை உதறி தள் ளி வி ட் டு மு ன் னா ள் பி ரதமர். மனி தன் தோ ன் றி ய கா லத் தி ல் இரு ந் தே வெ ற் றி லை யா னது.


அந் நி ய செ லா வணி சட் ட சரத் து களை மீ றி பணம் பெ ற் றது : மு ஸ் லி ம் அனா தை இல் லங் கள் ஆவணங் களி ல் பல வி சயங் களை மறை த் து, அரசு நி தி யு தவி. 1992ஆம் ஆண் டு.

A place for reading Tamil modern literature legend writers stories, poems. எந் த ஒரு பு தி ய உணவு ப் பொ ரு ளை யு ம் மே ல் தட் டு அல் லது அடி த் தட் டு.


1926 மு தல் 1927 வரை நே ரு மே ற் கொ ண் ட ஐரோ ப் பி ய பயணங் கள் அவர் சி ந் தனை. 1 post published by செ ங் கொ டி on January 13,.
அநநய-சலவண-பரவம-13