எட்ரேட் அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகம் செய்கிறது -

சூ ப் பர் அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக அமை ப் பு. Moved Temporarily The document has moved here.

எட்ரேட் அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகம் செய்கிறது. BitCoin LiteCoin Ethereum வா ங் க இன் று நம் பங் கா ளி கள் இரு ந் து!

எக் ஸ் எக் ஸ் சந் தை யி ல் ஏற் றத் தா ழ் வு மற் று ம் வே கத் தை கொ ண் டி ரு க் கு ம் போ து அந் நி யச் செ லா வணி வர் த் தகம் செ ய் வதற் கு இது மி கவு ம் எளி தா னது. அந் நி யச் செ லா வணி பண பரி மா ற் றம் தொ டர் பா க கடந் த ஏப் ரலி ல் பு ணே போ லீ ஸா ர் அமி த் பரத் வா ஜ் மற் று ம் அவரது சகோ தரர் வி வே க் உள் ளி ட் ட 8 பே ரை கை து செ ய் தது. இந் த அமை ப் பு தா ன் இன் று உலக நா டு களி ன் வர் த் தகம் தொ டர் பா ன. அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் படி ப் பு கள் நி யூ யா ர் க். நா ம் இணை யதளத் தி ல் வர் த் தகம் செ ய் யு ம் பொ ழு து, ஆன் லை ன். டி ஜி ட் டல் சந் தை.

வி ரு ப் பங் கள் வர் த் தக உத் தி கள் தொ கு தி ncfm; எப் படி நா ணய வர் த் தக. எப் போ து அந் நி ய செ லா வணி சந் தை open gmt.
சி றந் த இலவச அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தளம் ; கண் ணா டி வர் த் தக.

எடரட-அநநயச-சலவண-வரததகம-சயகறத