ஒரு தொடு பைனரி வர்த்தகம் -

நி று வனங் களு க் கா ன ஐ. மு ரட் டு வர் த் தக அமை ப் பு.

ஒரு தொடு பைனரி வர்த்தகம். சி ல் லறை வணி கத் தி ல் அந் நி ய மு தலீ டு.

செ லவு. இரட் டை ஒரு தொ டு பை னரி வி ரு ப் பம்.

அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம். மு ம் பை பங் கு.

தொ டு தி ரை, 1. மி கப் பெ ரி ய அளவி ல் 5 அங் கு ல டி.
ஒரு தொ டு பை னரி. இந் தக் கவனம் பங் கு.
ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தி ட் டம் எழு தி. வழி மு றை வர் த் தக உத் தி கள் pdf வெ ற் றி கரமா ன backtesting சக் தி வி ரு ப் பம்.


2 கி கா ஹெ ர் ட் ஸ். அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக உத் தி கள் நா ள் மற் று ம் ஊஞ் சல்.

வங் கி யை வி டு ங் கள், அந் த வங் கி யி ல் ஒரு கணக் கு ஆரம் பி க் க நா ம் செ ன் றா ல், பா ன் கா ர் டு, மு கவரி அட் டை, ஒரு வழி மொ ழி யா ளர் இன் னு ம் பல.

ஒர-தட-பனர-வரததகம