அந்நிய செலாவணி நேரடி ஜிபிபி எதிராக inr -


யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.


ரூ பா ய், அமெ ரி க் க டா லர் க் கு எதி ரா ன மதி ப் பி ல் 18% இழந் தது. இது நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி பி ரச் சி னை களை உக் கி ரமா க் கு ம்.
4 டி சம் பர். கடந் த.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. ஜனவரி மு தல், இலங் கை ரூ பா ய், டொ லரு க் கு எதி ரா க 7.
இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யை.


அந்நிய செலாவணி நேரடி ஜிபிபி எதிராக inr. 14 ஜனவரி.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. 5 சதவீ தம் வீ ழ் ச் சி யடை ந் து ள் ளது.
1, 000 மி ல் லி யன் நே ரடி - மு கப் பு செ யற் கை க் கோ ள் சே வை கள் தீ ர் வை.
அநநய-சலவண-நரட-ஜபப-எதரக-INR