ரோபோ ஃபாரெக்ஸ் 2018 அமைப்பு -

கடலி ல் சி க் கி க் கொ ண் டவர் களை கா ப் பா ற் ற பு து வகை ரோ போ கரு வி : செ ன் னை வி ஞ் ஞா னி கள். வா ன் கூ வர் நகரி ல் நடை பெ ற் ற சி க் ரப் மா நா ட் டி ல் கா ட் சி ப் படு த் தப் பட் டது.

ரோபோ ஃபாரெக்ஸ் 2018 அமைப்பு. ` ` ரோ போ தயா ரி ப் பு க் கா ன அனை த் து செ லவு களை யு ம் கே ரள அரசு ஏற் று க் கொ ண் டது.


உள் நா ட் டு. 11 செ ப் டம் பர்.

& mdash; Kamal Haasan February 28,. இலவச அந் நி ய செ லா வணி சக் தி வா ய் ந் த & லா பம் MT4 மற் று ம் MT5 கு றி கா ட் டி கள் மற் று ம் உத் தி கள் சே கரி ப் பு, இப் போ து பதி வி றக் க.

28 பி ப் ரவரி. வெ ளி யி டப் பட் ட நே ரம் : 17: 06 ( 20/ 02/ ).

State news News: மனி தக் கழி வை அகற் று ம் ரோ போ கு றி த் து, மக் கள் நீ தி மய் யம் கட் சி யி ன் கமல். தரஅளவு ப் பா டு பற் றி ய ஒரு சர் வதே ச அமை ப் பு, ஐஎஸ் ஓ 8373 செ ய் து ள் ள வரை யறை யா னது : ' தா னி யங் கி ' என் பது " ஓர் சு யகட் டு ப் பா டு கொ ண் டது ம்.

ஆடை யை போ ன் று அணி ந் து கொ ள் ளு ம் ரோ போ. Samayam Tamil | Updated: May 7,, 01: 30PM IST.

கடை சி.

ரப-ஃபரகஸ-2018-அமபப