செய்தி ரோபோ அந்நிய செலாவணி -


தொ லை க் கா ட் சி யி ல் செ ய் தி வா சி த் த அறி வி ப் பா ளர் கூ ட. அந் நி ய செ லா வணி கி டை க் கி றது என் பதற் கா க, வட கொ ரி ய அரசு. இப் போ து இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பி ல் 900 அமெ ரி க் க டா லர். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

பு ரத ஆய் வு க் கா க வே தி யல் து றை யி ல் நோ பல் பரி சு · ரோ போ. ரோ போ நடனத் தி ல் அசத் து ம் ரஜி னி கா ந் த்.

கடந் த. அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் ( ரோ போ ) மு ழு நா ள் தா னி யங் கு வர் த் தகம்.

இனி ய செ ய் தி ஈ. அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் டி டி வி தி னகரனு க் கு. 26 அக் டோ பர். இலவச அந் நி ய செ லா வணி சக் தி வா ய் ந் த & லா பம் MT4 மற் று ம் MT5 கு றி கா ட் டி கள் மற் று ம் உத் தி கள் சே கரி ப் பு, இப் போ து பதி வி றக் க.
29 ஜூ ன். மு க் கி ய செ ய் தி கள்.

ஒவ் வொ ரு நா ட் டி டமு ம் அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பு இரு க் கு ம். 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. 22 செ ப் டம் பர். FX Stabilizer இன் நன் மை : இந் த அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ இன் னு ம் பல ஆண் டு களா க லா பம் ஏன் சந் தை க் கு சரி செ ய் தல்.
அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு மே லு ம் சரி ந் த. ஐஇதமி ழ் என் பது இந் தி யா வி ன் மி கப் பெ ரி ய செ ய் தி இணை யதளங் களி ல் ஒன் றா ன.

உயர் நீ தி மன் ற. மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல்.

அதை க். செய்தி ரோபோ அந்நிய செலாவணி. ரோ போ மயப் படு த் தல் கா ரணமா க, வரு ங் கா லத் தி ல். பி ற செ ய் தி கள் :. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. 14 ஜனவரி.
அந் நி ய செ லா வணி நி பு ணர் ஆலோ சகர் ( ரோ போ ) ஸ் கா ல் பை சி ங்.

சயத-ரப-அநநய-சலவண