அந்நியச் செலாவணி விளக்க அட்டவணையை அங்கீகாரம் மென்பொருள் -


செ ன் னை : 10, 11, 12ஆம் வகு ப் பு பொ து தே ர் வு களு க் கா ன கா ல அட் டவணை வெ ளி யி டப் பட் டு ள் ளது. இந் த ஆண் டு மா ணவர் கள் மன. அந்நியச் செலாவணி விளக்க அட்டவணையை அங்கீகாரம் மென்பொருள். தமி ழகத் தி ல் அடு த் த ஆண் டு நடை பெ றவு ள் ள மே ல் நி லை மற் று ம் 10ஆம் வகு ப் பு பொ து த் தே ர் வு களு க் கா ன கா ல அட் டவணை.

Vaccination, vaccine, puppy, dog பெ ரு ம் பா லு ம் நமது கன் னி / சி ப் பி ப் பா றை / ரா ஜபா ளை யம் நா ய் க் கு ட் டி கள் 35 மு தல் 45. 12 ஜூ ன்.


இங் கு கொ டு க் கப் பட் டு ள் ள கா ல அளவு கள் அந் தந் தப் பள் ளி கள் தொ டங் கு ம் நே ரத் தை அடி ப் படை யா கக் கொ ண் டு பி ன் பற் றவே ண் டு ம். 14 மா ர் ச். 7 மா ர் ச். Keywords: பொ து த் தே ர் வு கா ல அட் டவணை | பொ து த் தே ர் வு மு டி வு கள் | Tamilnadu Exam | State board exam | Puducherry Exam | + 1 Exam.

Vaccination schedule. Get Educations News in Tamil and.

15 டி சம் பர்.

அநநயச-சலவண-வளகக-அடடவணய-அஙககரம-மனபரள