கனடாவின் அந்நியச் செலாவணி வங்கி -

50 லட் சம் கோ டி ) டா லரு க் கு ம் கீ ழ் கு றை ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி தெ ரி வி த் து ள் ளது. நா ட் டி ன் அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த ஓரா ண் டி ல் மு தல் மு றை யா க 40, 000 கோ டி ( இந் தி ய மதி ப் பி ல் சு மா ர் ரூ.

கு டி யி ரு ப் போ ர் அல் லா த இந் தி யர் களு க் கு. அந் நி யச் செ லா வணி.
ஜு ன் 1 மு தல் அறி மு கப் படு த் தப் பட் ட அந் நி யச் செ லா வணி. அமெ ரி க் கா டொ லரு க் கு எதி ரா க இலங் கை யி ன் ரூ பா யி ன் பெ று மதி.
கடந் த ஐந் து ஆண் டு களி ல் இல் லா த அளவு க் கு அதி க அளவி லா ன டா லர் களை வி ற் று த் தள் ளி யி ரு க் கி றது மத் தி ய ரி சர் வ் வங் கி. 9 days ago · நா ட் டி ன் அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு செ ப் டம் பர் 21- ஆம் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் த வா ரத் தி ல் 130 கோ டி டா லர் ( ரூ.
9, 000 கோ டி. தற் போ து அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 400 பி ல் லி யன் டா லர் களா க உள் ளது.

மத் தி ய வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள பு தி ய அறி க் கை க் கமை ய டொ லர். கனடாவின் அந்நியச் செலாவணி வங்கி.

அந் நி யச் செ லா வணி சா ர் ந் த தகவல் கள் அனை த் து ம் இங் கு கொ டு க் கப் பட் டு ள் ளன.

கனடவன-அநநயச-சலவண-வஙக