ஹிக்கென் ஆஷி உடன் வர்த்தக அந்நிய செலாவணி -

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. 22 செ ப் டம் பர்.
10 செ ப் டம் பர். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது. கடந் த. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

இறக் கு மதி. ஹிக்கென் ஆஷி உடன் வர்த்தக அந்நிய செலாவணி.

4 டி சம் பர். This article is closed for.

கடந் த வா ரத் தி ன் படி. 14 ஜனவரி.

மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல். என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம்.

ஹககன-ஆஷ-உடன-வரததக-அநநய-சலவண