மலேசியாவில் சட்டப்பூர்வமாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் எப்படி -


ஃபா க் ஸ் scalper" - அந் நி ய செ லா வணி நி பு ணர் ஆலோ சகர் நகரு ம் சரா சரி கு றி யீ டு கள். எங் களு டை ய ஆலோ சகர் எப் போ து, ​ ​ எப் படி வர் த் தகம் செ ய் வா ர்?

மலேசியாவில் சட்டப்பூர்வமாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் எப்படி. அந் நி ய நி பு ணர் ஆலோ சகர் கள் ( வர் த் தக ரோ போ க் கள் ) மற் று ம் சமி க் ஞை கள்.

என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம். 22 செ ப் டம் பர்.


4 டி சம் பர். யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல். இறக் கு மதி.
அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.

கடந் த. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. This article is closed for. 14 ஜனவரி.

மலசயவல-சடடபபரவமக-அநநய-சலவண-வரததகம-எபபட