பங்கு விருப்பம் வருமானம் ஈட்டியது -


Tamil Cinema movies Tamil Film Tamil cinema news Kollywood Bollywood Tamil movie Tamil news Tamil actress and actors gallery wallpapers Tamil movie news Tamil movie. பங்கு விருப்பம் வருமானம் ஈட்டியது.

இந் த பதி வை ஆரம் பி க் கு ம் மு ன் பு, மு ந் தை ய பதி வி ல் சொ ன் ன. பங் கு வா ங் கலி யா பங் கு ( பங் கா ளி )
Personal Finance in Tamil. ஆம் ஆண் டி ல் பகு தி வா ரி யா க ஃபி யட் கு ழு மத் தி ன் வரு மா னம்.


பங் கு சந் தை பற் றி பா ர் ப் பதற் கு மு ன் னா டி, நமக் கு எல் லா ம் ரொ ம் ப அறி மு கமா ன, பங் கு சந் தை போ லவே வர் த் தக மு றை கள் உள் ள வீ ட் டு மனை வர் த் தகம் பற் றி பா ர் ப் போ ம். சி வா ஜி படங் கள் பா ர் த் து சி னி மா மீ து ஆர் வம் வந் த து.
நீ ங் கள் மு தலீ டு செ ய் யு ம் ரூ பா ய் தே சி ய பங் கு சந் தை யி ல் உள் ள மி க சி றந் த company களி ல் மு தலீ டு செ ய் யப் படு கி றது ( உதா ரணமா க sbi, india cements, tvs motor) trading ம் செ ய் யப் படு கி றது. எனக் கு ச் சி னி மா என் பது மி கவு ம் வி ரு ப் பம்.
, சி வா ஜி படங் கள் பா ர் த் து சி னி மா மீ து ஆர் வம் வந் தது. ஏர் இந் தி யா நி று வனத் தி ன் பங் கு வி லக் கல் நடவடி க் கை தோ ல் வி ய டை ந் த பி ன் னர் கத் தா ர் ஏர் வே ஸ் இந் த செ ய் தி யை தெ ரி வி த் து ள் ளது.
பஙக-வரபபம-வரமனம-ஈடடயத