அந்நிய நாணய செய்தி -

3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். இந் தி ய ரூ பா ய் நா ணய மா ற் று வி கி தம் து வக் க நி லவரம் - மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய. தொ டர் பு டை ய செ ய் தி கள். 2 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

அந் நி ய செ லா வணி வரத் தை ப் பொ று த் தே ஒரு நா ட் டி ன் நா ணயத் தி ன் மதி ப் பு நி ர் ணயி க் கப் படு ம். Dinamalar, Dinamalar Nellai - 6.

இந் தி ய நா ட் டி ன் நா ணய மதி ப் பு ( அந் நி யச் செ லா வணி க் கெ தி ரா ன இந் தி ய. Currency, TC' s Drafts, Telegraphic Transfers, Import Bills.

இப் போ து இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பி ல் 900. அந்நிய நாணய செய்தி.

சங் க கா ல வரலா ற் று க் கு நா ணயங் கள் பெ ரி து ம் உதவி பு ரி கி ன் றன. அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு ரூ பா ய் மதி ப் பி ன் ஸ் தி ரத்.

29 ஜூ ன். அளவி ல் டா லரு க் கு நி கரா ன நா ணய மதி ப் பி ல் பல் வே று நா ணயங் களு ம். 5 மா ர் ச். 14 ஆகஸ் ட்.

அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு வி ரை வி ல் கி டை க் கவி ல் லை என் றா ல், நா ணயம். மதி ப் பை கு றை ப் பதற் கா க நா ணயத் தை மி தக் கவி ட் டமை, ஜனா தி பதி.

இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி. Exchange Rates, Buying Rate, Selling Rate, Buying Rate, Selling Rate, Buying Rate, Selling Rate, Selling Rate.
மீ ட் பதை உறு தி செ ய் யு ம் " என் று ரா ய் ட் டர் ஸ் செ ய் தி நி று வனத் தி டம் கூ றி னா ர். 21 செ ப் டம் பர்.

வர் த் தகம், அந் நி ய செ லா வணி, நி தி க் கொ ள் கை மற் று ம் அரச கடன். அந் நி ய செ லவா ணி யை உழை த் து, வெ ளி நா ட் டு நா ணயமா க.

ஆனா ல் அந் நா ணயங் களி ல் பெ ரு ம் பா ன் மை யா னவை அந் நி ய நா ட் டு நா ணயங் கள் ஆகு ம். அரி க் கமே டு. அவை சங் க இலக் கி யச் செ ய் தி கள் பலவற் றை யு ம் மெ ய் ப் பி க் கி ன் றன. பெ ரு ம் பா லு ம், நா ணய மா ற் று ச் சந் தை யி ல் ( Exchange Market), கொ ள் வனவை. பி ற செ ய் தி கள் : இரா க் :. Colombo ( News 1st) சர் வதே ச நா ணய நி தி யத் தி ன் பு தி ய பொ ரு ளா தா ர தலை மை யதி கா ரி யா க.

Dinamalar, Dinamalar Nellai - 7.

அநநய-நணய-சயத